Rådgivning

Alle kan have glæde af at oprette testamente.
Få et overblik på mulighederne omkring arv, gaver og evt. bobehandling.
Muligheden for oprettelse af fremtidsfuldmagter er der en række fordele ved.

Testamenter

Her er 5 gode grunde:

1. De fleste ægtefæller ønsker at stille den længstlevende bedst muligt – og dette sker ikke ved at hensidde i uskiftet bo, hvor længstlevende indirekte er under administration af sine arvinger – men ved at oprette testamente, hvor man testamenterer mest muligt til fordel for den længstlevende.Den arv som herefter skal udbetales til arvingerne til deling udgør en 1/16 del af netto bobeholdningen. Når arvingerne har modtaget arven efter først afdøde kan de ikke blande sig i hvorledes længstlevende disponerer over sin formue.

2. I et testamente kan man bestemme, at den arv som tilfalder børn, børnebørn eller andre arvinger, skal være skilsmissesæreje eller fuldstændig særeje for dem. På denne måde kan man sikre sig at arven ikke skal deles i tilfælde af separation og skilsmisse.

3. I testamentet har man mulighed for at bestemme, at arv som tilfalder børn eller børnebørn skal båndlægges, således at arven først udbetales, når arvingen fylder 25 år.

På denne måde kan man forhåbentlige hjælpe arvingen til at disponere over arven på en mere fornuftig måde, end vis arven udbetales når arvingen fylder 18. Dette har jeg set flere gode eksempler på.

4. Man kan i testamentet bestemme at håndskrevne, daterede notater om fordeling af indbo, skal have gyldighed som en del af testamentet. Dette kan især have betydning, hvis man ved, at der er indbos effekter som kan give anledning til splid mellem arvingerne. Man kan selv frit ændre fortegnelsen så længe man lever.

5. Man kan i testamentet give udtryk for, hvor og hvordan man ønsker at blive begravet eller bisat og bestemme, at der skal hensættes midler til gravstedets vedligeholdelse og en fredningsperiode.
Testamenter bør altid operettes for en notar, som søger for, at der gemmes en kopi af testamentet i notarens arkiv, som har samme gyldighed som originalen. Dette er ensbetydende med at ændringer og tilbagekaldelse af testamentet også skal ske for notaren.

Prisen for et standardtestamente kr. 4.500,- + moms eller
kr. 5.625,- hvortil kommer kr. 300,- i notarafgift.

Arv, gave, testamente og bobehandling

Vær opmærksom på dine muligheder for at give afgiftsfrie gaver, anfordringslån og forholdene omkring skattefriheden for dødsbo.

Rådgivning

Der er mulighed for at yde afgiftsfrie gaver i levende live. På denne måde kan man spare boafgift. Afgiftsfrie gaver kan gives til børn, børnebørn, oldebørn, svigerbørn.

Størrelsen af det afgiftsfrie beløb reguleres løbende og gælder for et år ad gangen.

Man kan ved udstedelse af anfordringslån overføre større beløb til børnene og restgælden kan herefter løbende nedbringes med afgiftsfrie gavebeløb.

Jeg har erfaring som bobestyrer, privat skifte og udlæg af boer for begravelsesomkostningerne.

Skattemæssig rådgivning er vigtig.

Under tiden er det muligt at få et ellers skattepligtigt dødsbo gjort skattefrit. Skattefriheden skal forstås bogstaveligt. Et skattefrit bo fritages for alle skatter herunder ejendomsavanceskat – skat af kursgevinster og aktieavance mv.

Der er mulighed for at spare boafgift, ved at lade en velgørende institution, som er fritaget for boafgift, betale boafgiften, for eksempel Kræftens Bekæmpelse.

Fremtidsfuldmagter

I foråret 2018  blev det muligt at oprette fremtidsfuldmagter i tinglysningssystemet.

Vær opmærksom på ægtefællers fordele ved oprettelse af gensidig fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Ved oprettelse af fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge den person, som  skal varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt ikke selv skulle blive i stand til det.

Fremtidsfuldmagten tinglyses og kan aktiveres af fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiver er ude af stand til at aktivere fuldmagten skal fuldmagtshaver kontakte Statsforvaltningen som hjælper med aktiveringen.

Oprettelse kan i sær være vigtig for den som får stillet en diagnose, som kan medføre at man på et tidpunkt ikke bliver i stand til at klare sig selv. Fuldmagten kan begrænses til at omfatte det økonomiske forhold, men kan også omfatte personlige forhold.

Ægtefæller kan med fordel oprette gensidige fremtidsfuldmagter.